compound angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound angle

    * kỹ thuật

    góc đầy