compounding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compounding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compounding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compounding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compounding

  * kinh tế

  giải quyết

  tính lãi kép

  tính nhồi cả vốn lời

  * kỹ thuật

  hóa hợp

  hỗn hợp

  sự hỗn hợp

  cơ khí & công trình:

  sư ghép

  sự pha (trộn)

  sự phức hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • compounding

  Similar:

  combination: the act of combining things to form a new whole

  Synonyms: combining

  intensify: make more intense, stronger, or more marked

  The efforts were intensified", "Her rudeness intensified his dislike for her

  Pot smokers claim it heightens their awareness

  This event only deepened my convictions

  Synonyms: compound, heighten, deepen

  compound: put or add together

  combine resources

  Synonyms: combine

  compound: calculate principal and interest

  compound: create by mixing or combining

  compound: combine so as to form a whole; mix

  compound the ingredients

  Synonyms: combine