compound body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound body

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vật phức tạp