compound insanity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound insanity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound insanity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound insanity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound insanity

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh tâm thần phức hợp