commercial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial.

Từ điển Anh Việt

 • commercial

  /kə'mə:ʃl/

  * tính từ

  (thuộc) buôn bán; (thuộc) thương mại; (thuộc) thương nghiệp

  commercial school: trường thương nghiệp

  commercial treaty: hiệp ước thương mại

  commercial braodcast

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buổi phát thanh quảng cáo hàng

  commercial room: phòng khách sạn cho những người đi chào hàng

  commercial traveller: người đi chào hàng

  * danh từ

  (thông tục) người chào hàng

  buổi phát thanh quảng cáo hàng

 • commercial

  (toán kinh tế) (thuộc) thương mại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • commercial

  * kinh tế

  có tính chất quảng cáo

  dành cho buôn bán

  khách sạn làm riêng cho những người đi chào hàng

  mục quảng cáo hàng hóa

  thuộc về mậu dịch

  thuộc về thương mại

  * kỹ thuật

  có tính thương mại

  giao dịch

  sự quảng cáo

  thương nghiệp

  toán & tin:

  thương mại

  cơ khí & công trình:

  thương phẩm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • commercial

  a commercially sponsored ad on radio or television

  Synonyms: commercial message

  connected with or engaged in or sponsored by or used in commerce or commercial enterprises

  commercial trucker

  commercial TV

  commercial diamonds

  Antonyms: noncommercial

  of or relating to commercialism

  a commercial attache

  commercial paper

  commercial law

  of the kind or quality used in commerce; average or inferior

  commercial grade of beef

  commercial oxalic acid

  Synonyms: commercial-grade