commercialize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercialize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercialize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercialize.

Từ điển Anh Việt

 • commercialize

  /kə'mə:ʃəlaiz/ (commercialise) /kə'mə:ʃəlaiz/

  * ngoại động từ

  thương nghiệp hoá, biến thành hàng hoá, biến thành hàng mua bán

  to commercialize sports: biến thể thao thành món hàng mua bán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • commercialize

  * kinh tế

  thương mại hóa

  thương phẩm hóa

  tiến nhập thị trường

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sản xuất để bán

  thương phẩm hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • commercialize

  exploit for maximal profit, usually by sacrificing quality

  The hotel owners are commercializing the beaches

  make commercial

  Some Amish people have commercialized their way of life

  Synonyms: commercialise, market