commercialized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercialized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercialized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercialized.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • commercialized

  organized principally for financial gain

  Christmas has become a commercialized spectacle

  Synonyms: commercialised

  Similar:

  commercialize: exploit for maximal profit, usually by sacrificing quality

  The hotel owners are commercializing the beaches

  commercialize: make commercial

  Some Amish people have commercialized their way of life

  Synonyms: commercialise, market

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).