commercialized society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercialized society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercialized society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercialized society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercialized society

    * kinh tế

    xã hội thương mại hóa