commercial hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercial hall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ sở thương mại