class actinozoa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class actinozoa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class actinozoa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class actinozoa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • class actinozoa

    Similar:

    anthozoa: a large class of sedentary marine coelenterates that includes sea anemones and corals; the medusoid phase is entirely suppressed

    Synonyms: class Anthozoa, Actinozoa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).