calcium resin soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcium resin soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcium resin soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcium resin soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calcium resin soap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xà phòng nhựa thông canxi