balanced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced.

Từ điển Anh Việt

 • balanced

  (Tech) được cân bằng

 • balanced

  được cân bằng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balanced

  * kỹ thuật

  cân bằng

  đã cân bằng

  được bù

  được cân bằng

  được làm cân bằng

  nửa lặng (thép)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • balanced

  being in a state of proper equilibrium

  the carefully balanced seesaw

  a properly balanced symphony orchestra

  a balanced assessment of intellectual and cultural history

  a balanced blend of whiskeys

  the educated man shows a balanced development of all his powers

  Antonyms: unbalanced

  Similar:

  balance: bring into balance or equilibrium

  She has to balance work and her domestic duties

  balance the two weights

  Synonyms: equilibrate, equilibrize, equilibrise

  Antonyms: unbalance

  balance: compute credits and debits of an account

  poise: hold or carry in equilibrium

  Synonyms: balance

  balance: be in equilibrium

  He was balancing on one foot