balanced lifting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced lifting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced lifting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced lifting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced lifting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nâng cân bằng