balanced erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced erection

    * kỹ thuật

    sự lắp hẫng