balanced draught nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced draught nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced draught giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced draught.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced draught

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực hút cân bằng