balanced hoisting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced hoisting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced hoisting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced hoisting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced hoisting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nâng cân bằng