balanced method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced method

    * kỹ thuật

    phương pháp cân bằng