balanced aileron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced aileron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced aileron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced aileron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced aileron

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cánh liệng cân bằng