balanced moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced moment

    * kỹ thuật

    mômen cân bằng giới hạn

    xây dựng:

    mômen cân bằng