audit office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audit office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audit office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audit office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audit office

    * kinh tế

    viện kiểm toán