auditorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auditorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auditorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auditorial.

Từ điển Anh Việt

  • auditorial

    /,ɔ:di'tɔ:riəl/

    * tính từ

    (thuộc) sự kiểm tra sổ sách