army workshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army workshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army workshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army workshop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • army workshop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công binh xưởng