army high performance computing research center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army high performance computing research center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army high performance computing research center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army high performance computing research center.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • army high performance computing research center

    a United States defense laboratory to conduct research in high-performance computing for defense technology applications; a partnership of government and university and industry

    Synonyms: AHPCRC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).