army unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • army unit

    a military unit that is part of an army

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).