army telephone system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army telephone system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army telephone system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army telephone system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • army telephone system

    * kỹ thuật

    hệ thống điện thoại quân đội