army hospital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army hospital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army hospital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army hospital.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • army hospital

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh viện quân y