army doctor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army doctor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army doctor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army doctor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • army doctor

    * kỹ thuật

    y học:

    bác sĩ quân y