arcus zygomaticus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus zygomaticus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus zygomaticus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus zygomaticus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arcus zygomaticus

    Similar:

    zygoma: the slender arch formed by the temporal process of the cheekbone that bridges to the zygomatic process of the temporal bone

    Synonyms: zygomatic arch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).