arcus anterior atlantis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus anterior atlantis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus anterior atlantis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus anterior atlantis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus anterior atlantis

    * kỹ thuật

    y học:

    cung trước của đốt đội