arcus posterior atlantis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus posterior atlantis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus posterior atlantis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus posterior atlantis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus posterior atlantis

    * kỹ thuật

    y học:

    cung sau đốt đội