arcus palpebralis inferior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus palpebralis inferior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus palpebralis inferior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus palpebralis inferior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus palpebralis inferior

    * kỹ thuật

    y học:

    cung rìa mi dưới