arcus vertebrae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus vertebrae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus vertebrae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus vertebrae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus vertebrae

    * kỹ thuật

    y học:

    cung đốt sống