arcus iliopectineus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus iliopectineus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus iliopectineus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus iliopectineus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus iliopectineus

    * kỹ thuật

    y học:

    dãi chậu lược