arcus venosus palmaris superficialis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus venosus palmaris superficialis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus venosus palmaris superficialis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus venosus palmaris superficialis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus venosus palmaris superficialis

    * kỹ thuật

    y học:

    cung tĩnh mạch gan tay nông