arcus venosi digitales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus venosi digitales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus venosi digitales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus venosi digitales.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus venosi digitales

    * kỹ thuật

    y học:

    cung tĩnh mạch ngón tay