amyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyl.

Từ điển Anh Việt

  • amyl

    /'æmil/

    * danh từ

    (hoá học) Amyla

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amyl

    a hydrocarbon radical that occurs in many organic compounds