amylolytic enzyme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylolytic enzyme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylolytic enzyme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylolytic enzyme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amylolytic enzyme

    * kinh tế

    enzim vi khuẩn