amylopectin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylopectin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylopectin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylopectin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amylopectin

    * kinh tế

    amilopectin