amylic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylic.

Từ điển Anh Việt

  • amylic

    /ə'mikil/

    * tính từ

    (hoá học) Amylic