amyloid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyloid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyloid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyloid.

Từ điển Anh Việt

 • amyloid

  /'æmilɔid/

  * tính từ

  dạng tinh bột

  amyloid degeneration: (y học) sự thoái hoá dạng tinh bột

  * danh từ

  thức ăn dạng tinh bột; chất tựa tinh bột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amyloid

  a non-nitrogenous food substance consisting chiefly of starch; any substance resembling starch

  (pathology) a waxy translucent complex protein resembling starch that results from degeneration of tissue

  Similar:

  starchlike: resembling starch

  Synonyms: amylaceous, amyloidal, farinaceous