amyloid plaque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyloid plaque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyloid plaque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyloid plaque.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amyloid plaque

    a plaque consisting of tangles of amyloid protein in nervous tissue (a pathological mark of Alzheimer's disease)

    Synonyms: amyloid protein plaque

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).