amyloidosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyloidosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyloidosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyloidosis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amyloidosis

    a disorder characterized by deposit of amyloid in organs or tissues; often secondary to chronic rheumatoid arthritis or tuberculosis or multiple myeloma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).