amylaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylaceous.

Từ điển Anh Việt

  • amylaceous

    /,æmi'leiʃəs/

    * tính từ

    (thuộc) tinh bột

    có tinh bột

Từ điển Anh Anh - Wordnet