amylopsin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylopsin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylopsin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylopsin.

Từ điển Anh Việt

  • amylopsin

    /,æmi'lɔpsin/

    * danh từ

    (sinh vật học) Amilopxin (chất men tiêu hoá)