amylophagia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylophagia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylophagia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylophagia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amylophagia

    * kỹ thuật

    y học:

    ăn bột