amyluria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyluria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyluria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyluria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amyluria

    * kỹ thuật

    y học:

    tinh bột niệu