american bureau of shipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american bureau of shipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american bureau of shipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american bureau of shipping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american bureau of shipping

    * kinh tế

    Cục Thuyền vận Mỹ