accept an order (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accept an order (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accept an order (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accept an order (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accept an order (to...)

    * kinh tế

    tiếp nhận một đơn đặt hàng