tuổi trong Tiếng Anh là gì?

tuổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuổi

  age

  ưu tiên cho học viên dưới 20 tuổi priority is given to students under 20 (years of age)

  cô ấy hơn tôi bốn tuổi she is four years older than i; she is four years senior to me; she is my senior by four years

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuổi

  * noun

  age, year of age

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuổi

  age, year of age