tuổi khôn trong Tiếng Anh là gì?

tuổi khôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi khôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi khôn

    * thngữ

    years of discretion; the age of discretion